อัลบั้มภาพ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2562
โครงการอบรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หม
โครงการอบรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3อ2ส หมู่ที่ 9
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3อ2ส หมู่ที่ 9
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 7
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 7
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรา
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3อ2ส หมู่ที่ 7
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3อ2ส หมู่ที่ 7
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการในผู้สูงอายุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
โครงการส่งเสริมโภชนาการในผู้สูงอายุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2562

โครงการอบรมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4
โครงการอบรมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรา
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่อง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่อง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2562

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการในผู้สูงอายุ หมู่ที่ี 6
โครงการส่งเสริมโภชนาการในผู้สูงอายุ หมู่ที่ี 6
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3
โครงการอบรมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่อง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่อง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ท
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>